Aktuálně

 V naší emailové schránce přistál následující elaborát:

Vážení čtenáři, spolupracovníci, vědečtí pracovníci.

 

Když si teď pročítám předešlé zprávy, musím se podivovat nad tím, že jsme se tím vším dokázali "prokousat". Jednou to byl kpt. Biglesvorth, po druhé to byl Jan Tleskač, pak zase Keltové-Bójové, nebo ten dopis z Islandu, no opravdu hrůza, jaké nesmysly dokážou lidé napsat. Je o to zarážející, že se nechali strhnout k honbě za senzací i renomovaní vědci.

Nastal čas udělat těmto „ blábolům“ přítrž a pokusit se požádat výzkumnou stanici Tři oči o pomoc při objasnění všech anomálií, se vztahem k černému psu Kazanovi ve Stichlově Mlýně. Sice je velmi neobvyklé, že jsme za celá ta léta nedokázali výzkumnou stanici Tři oči osobně navštívit, pak by se dalo zjistit, kdo v ní pracuje, kdo jí vede, kde se nachází, ale takhle jsme pořád odkázáni jen na tu mrtvou schránku na jedné poště.

Tedy žádost byla sestavena, poté přepsána a 14 .9. 2013 umístěna na zmíněné místo.  Za několik dní nato, a pár dní k tomu, doručil posel obsah mrtvé schránky, zde vám předkládáme přepis zprávy, kterou výzkumná stanice Tři oči poslala.

 

 Hošánkové,

 teď vám všem přišlo vhod, že výzkumná stanice je samozvaná a finančně nezávislá, dobře víme, že ČAV dala od události ve Stichlově Mlýně ruce pryč, že Královská společnost svůj výzkum předčasně ukončila, přestože ho začala již v roce 1660.

Ale dost výčitek, přejděme k vaší věci.

Jestliže se někdy v dávných dobách staly výjimečné události, a my víme, že se neobvyklé události děly a dodnes dějí. Z vaší žádosti vyplívá, že víte o událostech, které se v okolí Andělské Hory vyskytli, či vyskytují. Pátrání po těchto úkazech v místě samém bylo dříve maskováno, tím, že se hledala jakási soška, v jednom záznamu se uvádí, že zde pátrala vojska Jana Žižky, (tuto písemnost se pokusíme získat). Ne jen tak zbůhdarma navštívili Andělskou Horu starší manželé z Velké Británie, kteří byli technicky dobře vybaveni, nástroje měli uloženy ve dvou kufrech z velbloudí kůže, co naměřili, nebo zjistili, zůstává zatím i pro v. s. tajemstvím.

 

 Je velmi zajímavé, že u některých prověřovaných událostí se objevuje vždy zmínka o černém psu (jednoho takového psa v dávných dobách pojmenovali Kazatel = Kanzelredner = Kazan?

 Kronika uvádí: Kdysi dávno, v dobách, kdy se ještě v údolí Dubinského potoka mlelo obilí, děly se na stezkách podél potoka divné věci. Jedni tvrdí, že tudy chodívá tajemný muž celý v černém s hrozivě vypadajícím černým psem. Nikdy ale nikdo neslyšel, že by muž či pes někomu kdy ublížili, ba naopak, říká se , že se zjevují jenom dobrým lidem, které berou pod svou ochranu, lapky, šejdíře a zloděje zahání.

 

Podle průzkumu lze doložit, že tito psi hlídají cesty, že se objevují nečekaně, někdy přímo vedle osamělého chodce, jindy se zase nehybně vytrácejí. Samozřejmě že se černí psi za podobných okolností  objevují po celém světě. V Británii jsou černí psi známí jako Black Shuck (z anglosaského scucca, což znamená démon). Tito černí psi jsou mnohem větší než normální černí psi. V našich expoziturách je část kamenné stély, na které zaznamenána událost , která se stala při stavbě sochy, nazývaná, obraz žijícího, kde se popisuje zjevení velkého černého psa, datace této stély spadá do roku 16 000 př. n.l.! Neobvyklé události se táhnou lidstvem už od počátků věků. Z předešlých výzkumů vyplívá, že je mnoho nepřesností v interpretaci dějinných událostí, musíme vás tedy upozornit, že každé seriózní tvrzení z této oblasti vědění by mělo být podepřeno vědeckým výzkumem. V opačném případě pak často dochází ke zbytečným zmatkům, vzniká nedůvěra, či posměch - vezměte, jen např. kolik už bylo vydáno na toto téma vědeckých pojednání. Naše v. s. používá vědecké metody, a není tím pádem odkázána na osoby vybavené schopností vnímat tyto anomálie, ale můžeme se spolehnout na dokonalé měření.

 

Základní výzkum prokázal, že většinu neobvyklých událostí má na svědomí určitá anomálie, kdy se neznámí objekt pohyboval velkou rychlostí o opsal kružnici nad  gravitačním středem Země, která se později změnila na elipsu. Tuto rychlost nazýváme kruhová rychlost. Pro velikost kruhové rychlost platí vztah: kde h je výška tělesa nad povrchem Země. Pro h=0 vk=7900 ms-1 a nazývá se první kosmická rychlost. Při kontrole výpočtů bylo zjištěno, že udávaná konstanta 0.0170 je chybná a je ji potřeba nahradit číslem 0.0163. Právě takovýto pohyb tělesa má svědomí onu anomálii, silné elektromagnetické pole. K výraznému znásobení tohoto účinku napomáhají přírodní útvary, jež svou polohou, tvarem a posláním umožňovaly, přeměnu z elektromagnetického pole na multidimenzionální útvary, které navozují lepší "komunikaci skrz pole“. Jsou to často výrazné a silné přírodní uskupení (skály, jeskyně, prameny, studánky v určitém případě i stromy.

Zde máte část základních údajů pro určení „vzornice“, pro výpočet jsme použili standartní značení elipsy: ½AS½=½SB½=a -hlavní poloosa ½CS½=½DS½=b -vedlejší poloosa ½F1S½=½F2S½=e -excentricita elipsy, kdy rozhodující je výstřednost elipsy, gravitační konstanta c=6,674 10-11 Nm2 kg-2
poloměr Země: Rz=6370 km hmotnost Země Mz=6,0 Ale, mějte na paměti, že při větší počáteční rychlosti těleso opisuje celou elipsu!

 

No a právě takové energetické místo má na svědomí ojedinělí úkaz, který se nepravidelně ve Stichlově Mlýně opakuje. Tyto úkazy můžeme také nazývat s nadsázkou, jako brány jinam, zasvětí a podobně. Už staří druidové uměli "cestovat" do jiných světů, právě pomocí časoprostorových multidimenzionálních děr. K tomuto sloužili již výše zmíněné místa (brány"). To, že tato teorie není pouze utopickou fikcí nám pomohla potvrdit, světe div se, kvantová fyzika. Prof. J. A. Wheeler v roce 1957 matematicky dokázal mnohost světů a tedy i to, že současně může existovat několik způsobů, verzí reality, tedy několik na sobě nezávislých časoprostorových dimenzí. Pokud se na tento fenomén podíváme z globálnějšího měřítka, může se nám tímto vysvětlit mnoho záhad, od bermudského trojúhelníku, přes padající hejna ryb, rozsypané mince neznámého původu, až po výskyt tajemných bytostí.

To co popisuje cyklista Růžička, je úhel mezi dvěma myšlenými přímkami vedenými k témuž objektu (bráně) ze dvou různých pozorovacích míst. Trigonometrická paralaxa - paralaxa určená trigonometrickou metodou, tj. na základě měření dvou úhlů na obou koncích zvolené základny; základnou může být např. poloměr zemské trajektorie (roční paralaxa) nebo poloměr Země (denní, horizontální paralaxa). V tomto konkrétním případě se "Stichlův úkaz" stává zatím ojedinělým, protože Růžička by musel  tímto tvarem (bránou) projet už jednou opačným směrem! Kdyby k takové fyzikální události opravdu došlo, znamenalo by to, že neutrina „branou“ prolétávají i opačným směrem, tím by pak ale došlo ke zpochybnění samé podstaty vesmíru a CERN by musel vzít zpět své prohlášení, a Petr Higgs by musel čekat zase nejméně padesát let na potvrzení či vyvrácení své teorie. Nás ale hlavně zajímalo, že v každém dostatečně širokém axiomatickém systému lze najít nerozhodnutelné tvrzení, tj. takové, že pomocí vnitřních pojmů tohoto systému nelze dokázat ani toto tvrzení, ani i jako negaci. Podle smyslového názoru je obecně možné toto pochopit. Na druhé straně nás ale vede k závěru, že jisté poznání není vůbec možné. Jenže některé apriorní soudy – například že 2 + 2 = 4 – jsou nejen možné, ale dokonce jisté. Něco podobného platí podle Kanta i o soudech teoretické fyziky, a vzniká tedy otázka, jaké jsou podmínky a možnosti takového poznání o události ve Stichlově Mlýně.

 

Na závěr vás musíme upozornit, když se tato informace dostane do vědeckých kruhů, bude nutné počítat s tím, že se Andělská Hora a její nejbližší okolí stane velmi navštěvovanou lokalitou. Je nasnadě takového zájmu využít a proto doporučujeme, připravit si v čas dostatečně ubytovací kapacity a služby spojené s tím. Dále vám doporučujeme, za účelem dopravy na místo samé, v čas a dostatečné míře nakoupit osly a krmení na zimu. Tato předpokládaná kumulace vědeckých teamů z celého světa by měla příznivý vliv i na státní rozpočet!

 

Sepsáno ve v.s. Tři oči L.p. 2013 na podzim.

 

 

 

Stran žádosti o pomoc ČAV při objasnění konkrétní události, která se udála ve Stichlově Mlýně jsme do dnešních dnů nedostali žádnou odpověď, jediná pomoc přichází opět od v.s.To.

 

Pokud někdo má k tomuto tématu další informace, nebo osobní zkušenosti, či foto záběry, velmi by nás potěšily. Se vší diskrétností

 


 

Aktualizováno (Neděle, 24 Listopad 2013 00:18)

 
More Articles...